Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Langue: Agutaynen

Version Information

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Informations concernant les copyrights

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.